Studieregler - undervisning og mødepligt

Der findes en grundlæggende regel for at kunne gå i gymnasiet:  Forbered dig, følg undervisningen aktivt og aflever de skriftlige opgaver til tiden. Neden for uddybes dette i enkeltpunkter: 

  1. Du har pligt til at møde rettidigt og deltage aktivt i undervisningen, uanset hvor den finder sted
  2. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver mv. til den aftalte tid. De skriftlige opgaver skal både i indhold og omfang følge de krav, der er fastsat i de respektive fagbilag. Er dette ikke tilfældet og er opgaven ikke afleveret rettidigt, tæller opgaverne som ikke-afleveret
  3. Du har pligt til at deltage i årsprøver, terminsprøver o.l.
  4. Du har pligt til at holde dig orienteret om ændringer i skoledagen og til at følge skolens anvisninger, som meddeles i Lectio
  5. Rektor kan nægte dig oprykning i næste klasse, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det af den løbende evaluering fremgår, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser", Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006.