Studieregler - undervisning og mødepligt

Der findes en grundlæggende regel for at kunne gå i gymnasiet: Vær studieaktiv. Forbered dig, deltag aktivt i undervisningen og aflever de skriftlige opgaver til tiden. Neden for uddybes dette i enkeltpunkter: 

  1. Du har pligt til at møde rettidigt og deltage aktivt i undervisningen, uanset hvor den finder sted
  2. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver mv. til den aftalte tid. De skriftlige opgaver skal både i indhold og omfang følge de krav, der er fastsat i de respektive fagbilag. Er dette ikke tilfældet og er opgaven ikke afleveret rettidigt, tæller opgaverne som ikke-afleveret
  3. Du har pligt til at deltage i årsprøver, terminsprøver o.l.
  4. Du har pligt til dagligt at holde dig orienteret om ændringer i skoledagen og til at følge skolens anvisninger, som meddeles i Lectio
  5. Rektor kan nægte dig oprykning i næste klasse, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det af den løbende evaluering fremgår, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).