Ordensregler

 1. Enhver er ansvarlig for bøger, instrumenter, udstyr og andre undervisningsmaterialer, som man låner. Ting, man har lånt, skal efter brug afleveres på rette sted
 2. Beskadigede og bortkomne bøger skal erstattes
 3. Alle skal behandle skolens inventar og undervisningsmidler ordentligt. Hvis man beskadiger eller ødelægger dele af skolens inventar, apparater, instrumenter, ruder o.l., vil man blive gjort ansvarlig for skaden og bedt om at erstatte det ødelagte. Enhver form for hærværk – herunder graffiti – er forbudt
 4. Rygning og snus er forbudt på skolens område. Dette gælder også på brandtrapperne, ved foden af brandtrapperne, foran porten samt i smøgen ved cykel- og bilparkeringen. Eventuel rygning må ikke kunne ses fra skolen 
 5. Enhver form for mobning og chikane er forbudt – også på skrift, i skoleblade, "blå bog" og på nettet
 6. Det er forbudt at møde påvirket på skolen og til undervisning uden for skolens område
 7. Det er forbudt at indtage alkohol på skoledage. Ved særlige arrangementer på skolen kan der dog udskænkes alkohol efter skolens nærmere bestemmelser
 8. Bordfodboldspillet må kun benyttes i 10- og 12-frikvartererne og efter kl 15.30
 9. Alle skal rydde op efter sig selv, når et lokale forlades - og også på fællesarealer ude og inde. Sidste hold/klasse i et lokale har ansvar for, at der sker en slutoprydning, vinduer og døre lukkes, og at der stoles op. Affaldsspanden tømmes i containerne på parkeringspladsen ved pavillonen
 10. Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden - og må ikke ligge fremme
 11. Det er ikke tilladt at indtage mad og drikke i timerne, dog med undtagelse af vand
 12. Alle elever har pligt til at sætte sig ind i de regler, der gælder for anvendelse af computere og internet på skolens område (jf. Bilag 2)
 13. Hvis en elev på en studietur eller ekskursion overtræder ordensreglerne, kan de deltagende lærere beslutte, at den pågældende elev sendes hjem for egen regning. Forældrene vil blive kontaktet for at aftale de praktiske forhold i forbindelse med hjemsendelsen
 14. Cykler stilles i cykelkælderen, i cykelstativerne på parkeringspladsen eller langs muren ved Troels-Lunds Vej. Cykler må ikke parkeres foran nødudgangene, på fortov eller vej – følg anvisningerne på skiltene. Cykelparkeringspladserne ved idrætssalen er forbeholdt de ansatte. Knallerter skal parkeres ved skiltet "Knallertparkering" 
 15. Parkeringspladserne foran skolen er reserveret til skolens personale og må derfor ikke benyttes af elever. Elever, der kører i bil til skolen, skal parkere på veje omkring skolen.
 16. Færdsel på brandaltanerne skal være hensynsfuldt og må kun foregå i de obligatoriske pause - altså i 10-frikvarteret og i spisepausen
 17. Elever må ikke opholde sig i kælderen i frikvarterene 

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).