Fravær

Alt fravær og manglende afleveringer af skriftligt arbejde registreres løbende uanset årsag. Du har pligt til at oplyse skolen om årsager til alt fravær. Ved fortsat fravær på grund af sygdom eller ved længerevarende sygdom vil vi kræve en lægeerklæring, som betales af dig selv eller dine forældre.

Underviserne registrerer fravær straks ved begyndelsen af undervisningen, og elever registreres fuldt ud fraværende, hvis eleven ikke møder rettidigt, eller hvis vedkommende afbryder sin deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder sin mødepligt.

 

Du må max have 10 % fravær, der dækker over almindelig sygdom, lægebesøg, køreprøve etc. 

Kan du midlertidigt eller permanent ikke deltage i undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning og efter rektors konkrete vurdering blive fritaget for dele af undervisningen. Det er derfor nødvendigt, at skolen er i besiddelse af relevante oplysninger for at kunne hjælpe og vejlede dig bedst muligt.

 

Skolen kan anmode en elev om en lægeerklæring som dokumentation for fx sygdom eller fritagelse fra undervisningen. Eleven afholder udgiften til lægerklæringen.

Den primære kommunikation foregår i Lectio, og vi forventer derfor, at du dagligt orienterer dig i Lectio. Du skal fx løbende i Lectio holde dig orienteret om omfanget af dine forsømmelser. Hvis dine forsømmelser giver anledning til bekymring, vil du blive kontaktet af din studievejleder eller af kontoret.

 

Er dit fravær for højt, vil du få en pædagogisk tilrettevisning, som vil blive fulgt af en skriftlig advarsel, hvis fraværet ikke nedbringes. Dette gælder både for fysisk fravær og for manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver.

 

Ved uoverensstemmelse mellem skolens registrering af dine forsømmelser i et givet fag og din egen opfattelse skal du i første omgang rette henvendelse til den pågældende faglærer.

 

Når en elev er fyldt 18 år, orienteres forældrene ikke længere automatisk om elevens skolegang (herunder forsømmelser). Eleven har juridisk ret til at blive respekteret som myndig.

 

På JohannesGymnasiet finder vi dog samarbejdet mellem skole og forældre meget vigtigt.

Vi forbeholder os derfor retten til at kontakte forældre i tilfælde af for højt fravær, mistrivsel, bekymrende fagligt standpunkt etc. Kontakten til myndige elevers forældre undlades kun, hvis eleven henvender sig til skolen og frabeder sig kontakten.      

 

Skolen forventer, at forældrene bakker op om uddannelsen. Vi opfordrer derfor alle forældre til løbende at samtale med eleven om dennes studieforløb. Vi opfordrer også til, at forældrene løbende orienterer sig i Lectio og herigennem opnår indblik i elevernes studie - herunder: skema, lektier samt tilmeldingsfrist for karaktersamtale.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).