Bilag 1- Sanktioner for snyd med skriftlige afl.

En elev, som i eget navn afleverer skriftlige opgaver, som han/hun ikke selv har udarbejdet efter gældende regler, gør sig skyldig i snyd

Skolen accepterer ikke snyd

 • For det første af hensyn til eleven selv, som ikke lærer noget af at skrive af eller downloade fra nettet
 • For det andet fordi eleven skal lære, at snyd i eksamenssammenhæng sanktioneres meget hårdt, nemlig med bortvisning fra den pågældende eksamen
 • For det tredie fordi skolen ser det som en vigtig opgave, at eleverne lærer, at ærlighed varer længst og er en væsentlig forudsætning for ægte relationer mennesker i mellem

Procedure 

 1. Faglæreren konfronterer eleven med snyderiet for eksempel ved at påvise, at eleven har skrevet af efter en anden eller uretmæssigt afleveret en opgave downloadet fra nettet. Læreren kan desuden bede eleven mundtligt redegøre for opgavens indhold for på denne måde at be- eller afkræfte mistanken om snyd
 2. Første gang eleven gribes i snyd understreger faglæreren over for eleven forseelsens alvorlige karakter (jf. ovenfor) og giver samtidig eleven besked om, at han/hun får karakteren "-3" for den pågældende opgave. Faglæreren skal desuden sørge for, at klassens teamlærere bliver orienteret om episoden, og om hvordan eleven har snydt
 3. Anden gang eleven gribes i snyd, bliver opgaven betragtet som "ikke afleveret" og giver derfor eleven et skriftligt fravær. Eleven vil desuden blive indkaldt til en samtale med en ledelsesrepræsentant 
  Manglende aflevering af skriftlige opgaver vil indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet. Hvis en elev ikke deltager aktivt i undervisningen, kan det for eksempel medføre henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin, ligesom det kan få betydning for retten til at modtage SU
 4. I forbindelse med prøver og eksaminer skal besvarelsen være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Hvis hele eller dele af en prøve er gruppeprøve, skal besvarelsen være gruppens egen og selvstændige besvarelse.  

  Hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave bortvises eksaminanden fra prøven eller tildeles den laveste karakter (-3). Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Sanktionerne er en del af skolens studie- og ordensregler og er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017) og "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).