Ledelse og bestyrelse

Gymnasiet

Rektor: Bente Aaby Christensen 

Grundskolen

Afdelingsinspektør: Palle Olsen

Viceafdelingsinspektør: Grethe Rothstein

Viceafdelingsinspektør: Stig Mandsberg

Bestyrelsen

Formand: Advokat Pia Kirstine Voldmester

Sognepræst Birthe Schiøler

Konsulent Charlotte Emilie Tang

Administrationschef Miriam Friis-Hasché

Portfolio Manager Simone Hove

Valggruppe 1/Grundskolen: Global Projekt Lead Trine Stougaard

Valggruppe 1/Grundskolen: Partner/Erhvervsdirektør Kristian Hartmann  

Valggruppe 2/Gymnasiet: Chefkonsulent Ole Ødegaard Christiansen

Medarbejderrepræsentant: Lærer Jacob Michaelsen

Medarbejderrepræsentant: Lektor Andreas Lemark

Elevobservatør

Elev: Mikkel August Wallind, 3.x

Bestyrelsens arbejde

Johannesskolens bestyrelse består af tre forældrevalgte medlemmer valgt for to år ad gangen, to medlemmer valgt af skolens medarbejdere for to år ad gangen og fem medlemmer udpeget efter hver deres særlige kvalifikationer fastlagt i skolens vedtægter.

Da skolen er en selvejende institution, består bestyrelsens arbejdsområde hovedsageligt i at tilrettelægge de økonomiske rammer for skolens drift og derudover at foretage ansættelse af skolens personale.

De mange nye undervisningstilbud inden for ungdomsuddannelserne betyder, at der kræves en øget indsats for at bevare og udbygge vor gymnasie- og grundskole som et af de steder, der giver det bredeste og bedste udgangspunkt for valg af videregående uddannelser.

Som et væsentligt led i denne indsats arbejder vi på at udbygge og forny skolens undervisnings- og aktivitetstilbud. Det vil sige, at ny teknologi inddrages både i undervisningen og som arbejdsredskaber, så skolegangen ikke bliver passiv informationstilegnelse, men aktiv deltagelse og udvikling. Således kan vi fortsat tilbyde en undervisning og en ungdomsuddannelse på højeste kvalitetsniveau

Se referater fra bestyrelsesmøder her 

Se rektors resultatlønskontrakt her

Mission

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.